نوشته‌ها

کلاس جهانی اثر بخشی کلی تجهیزات OEE

مقدار کلاس جهاني شاخصOEE  حدود 85% به بالا مي باشد موضوعي که در اين مقدار مهم است اينست که فقط عدد و ميزان 85% انحصارا" مدنظر نيست و شما مي بايست همچنان که در جدول کلاس جهاني قيد شده است مقادير سطح دسترسي ( Availability )، عملکرد ( Perfor…