نوشته‌ها

,

بعد از محاسبه اثر بخشی کلی تجهیزات چه کار کنید!؟

در بسياري از دوره هاي آموزشي ام در خصوص اثر بخشي کلي تجهيزات به جايي مي رسيم كه ملاحظه مي شود شركتها اين شاخص را هر ماه يا هر هفته محاسبه مي كنند و با داده هاي متغيير براي ماه يا دوره بعدي مجدد محاسبات تكرار مي شود و بر حسب اتفاق و انحرافات سيس…
,

اثر بخشی کلی تجیهزات سیستم جدید پاداش ماهانه

"سيستم پاداش يا آكورد ماهانه كارخانه را بر مبناي شاخص اثر بخشي كلي تجهيزات پايه ريزي كنيد." اين يك پيشنهاد برنده برنده براي كارخانجات است هم مشتري ، هم سهام داران كارخانه و هم پرسنل كارخانه از آن نفع مي برند.شاخص اثر بخشي كلي تجيهزات در سه …