» ظرفیت (Capacity)

» ظرفیت اسمی (Nameplate Capacity)

» عملکرد OEE (OEE Performance)

» فاکتور‌های OEE (OEE Factors)

» قطعات دوباره‌کاری‌شده (Rework Parts)

» قطعات کل (Total Parts)

» قطعات معیوب (Reject Parts)

» قطعات مناسب (Good Parts)

» کار استاندارد‌شده (Standardized Work)

» کارخانه دیداری (Visual Factory)

» کسری مواد (Material Shortage)

» کلاس جهانی OEE (World-Class OEE)

» کنترل کوتاه مدت  (SIC: SHORT INTERVAL CONTROL)

» کیفیت OEE (OEE Quality)

» محدودیت (Constraint)

» مقدار تولید (Production Counts)

» معیوب (Defect)

» نت خودگردان (Autonomous Maintenance)

» نرخ کارکرد واقعی (Actual Run Rate)

» وقفه (Breaks)

» نت بهره‌ور فراگیر(TPM)

» نرخ کارکرد (Run Rate)

» نرخ کارکرد ایده‌آل (Ideal Run Rate)

» نواقص فرآیند (Process Defects)

» تعطیلی کارخانه (Plant Shutdown)

» تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)

» تغییرات (Changeover)

» توقف برنامه‌ریزی‌شده (Planned Stop)

» توقف برنامه‌ریزی‌نشده (Unplanned Stop)

» توقف کوچک (Small Stop)

» تولید ناب (Lean Manufacturing)

» تئوری محدودیت (Theory of Constraints)

» چرخه آرام (Slow Cycle)

» چرخه زمان (Cycle Time)

» چرخه زمان طراحی (Design Cycle Time)

» چرخه زمان واقعی   (Actual Cycle Time)

» خرابی (Breakdowns)

» خرابی تجهیز (Equipment Failure)

» دسترس‌پذیری OEE

» راه‌اندازی و تنظیم (Setup and Adjustments)

» روش ایده‌آل (Best Practice)

» زمان بهره‌ور خالص (Fully Productive Time)

» زمان توقف (Stop Time)

» زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده (Planned Production Time)

» زمان خواب (downtime)

» زمان کارکرد (Run Time)

» زمان کارکرد خالص (Net Run Time)

» زمان کل (All Time)

» سرعت کاهش‌یافته (Reduced Speed)

»  شیفت کاری (Shift Time)

» ضایعات آغازین (Startup Rejects)

» ضایعات تولید (Production Rejects)

» طوفان ذهنی (Brainstorming)

» ۵s

» ۶ اتلاف بزرگ (Six Big Losses)

» ۶ سیگما (Six Sigma)

» Andon

IDA (Information, Decision, Action) »

» OEE (اثربخشی کلی تجهیزات)

» WIP

» آستانه توقف کوچک (Small Stop Threshold)

» آستانه چرخه آرام (Slow Cycle Threshold)

» آماده‌سازی (Make Ready)

» اتلاف برنامه‌ریزی (Schedule Loss)

» اتلاف تجهیز (Equipment Loss)

» اتلاف دسترس‌پذیری (Availability Loss)

» اتلاف زمان توقف (Down Time Loss)

» اتلاف سرعت (Speed Loss)

» اتلاف عملکرد (Performance Loss)

» اتلاف کیفیت (Quality Loss)

» اتلاف وقت و توقفات جزئی (Idling and Minor Stops)

» اتلاف‌های OEE

» اثبات خطا (Error Proofing)

» اقدامات متقابل (Countermeasures)

» اولین بازده موفق (First Pass Yield)

» بیشترین اتلاف‌ها (Top Losses)

» بهره‌برداری (Utilization)

» بازده کاهش‌یافته (Reduced Yield)

» بهبود متمرکز (Focused Improvement)

» تحلیل ۵ چرا

» تحلیل چرخه زمان (Cycle Time Analysis)

» تحلیل علل ریشه‌ای (Root Cause Analysis)