TEEP چیست؟

TEEP (عملکرد موثر کلی تجهیزات) یک معیار عملکردی است که یک نگرش درباره ظرفیت حقیقی عملیات تولید شما فراهم می‌کند. این مفهوم هم اتلاف‌های تجهیز (که توسط OEE اندازه‌گیری می‌شوند) و همچنین اتلاف‌های برنامه‌ریزی (که توسط بهره‌برداری اندازه‌گیری می‌شود) را حساب می‌کند.

TEEP از ضرب ۴ فاکتور دسترس‌پذیری، عملکرد، کیفیت و بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

بیایید به طور مختصر OEE و TEEP را با هم مقایسه کنیم.

  • OEE درصد زمان تولید برنامه‌ریزی‌شده را که کاملا بهره‌ور باشد اندازه‌گیری می‌کند.
  • TEEP درصد زمان کل را که کاملا بهره‌ور باشد اندازه‌گیری می‌کند.

اگر امتیاز TEEP شما ۱۰۰% باشد، یعنی شما تنها در حال تولید قطعات بی‌نقص، با حداکثر سرعت ممکن، بدون هیچ توقف و در تمام ساعات شبانه‌روز (۲۴/۷) هستید. به عبارت دیگر، هیچ اتلاف برنامه‌ریزی و در نتیجه هیچ اتلاف OEE ندارید.

TEEP عبارت است از: «زمان تماما بهره‌ور» تقسیم بر «زمان کل». TEEP در اتلاف‌های برنامه‌ریزی و اتلاف‌های OEE به حساب می‌آید.