مقدمه

۶ اتلاف بزرگ یک نگرش تجهیز محور به زمان تولید از دست رفته ایجاد می‌کنند. مشابه OEE، ریشه‌های ۶ اتلاف بزرگ هم در TPM است. در واقع یکی از اهداف TPM، حذف ۶ اتلاف بزرگ است.

یکی از موثرترین راه‌های بهبود OEE، از طریق ۶ اتلاف بزرگ است. نگاهی بیندازیم به کشف راه‌های مختلف برای به‌کارگیری ۶ اتلاف بزرگ به عنوان بخشی از برنامه بهبود.

کد دلایل، اطلاعات اضافه‌ای را برای شناسایی ۶ اتلاف بزرگ از طریق شناسایی دلیل توقف فرآیند فراهم می‌کند.
در مثال بالا، فرآیند در حال تجربه یک خرابی تجهیز به دلیل نبود اپراتور است.