مقدمه

این صفحه یک راهنمای کوچک برای شروع اندازه‌گیری OEE است. این مسئله یک نقشه راه برای تصمیمات کلیدی فراهم می‌کند. این تصمیمات در ۳ دسته سازماندهی شده‌اند:

  • تعریف پروژه (چیزهایی که قبل از پروژه OEE خود باید در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.
  • گردآوری داده‌های OEE (گردآوری همه چیزهایی که نیاز دارید)
  • گردآوری جزئیات داده‌های اتلاف (همه چیزهایی که برای محاسبه دسترس‌پذیری، عملکرد و کیفیت نیاز دارید)

قبل از شروع این صفحه، شما باید با ۳ فاکتور OEE و چگونگی محاسبه OEE آشنا باشید.